Menu Filter

IDC Energie

IDC Energie

Violierenweg 1, 2665 MV Bleiswijk

Contactpersoon: Eric Poot (Wageningen UR Glastuinbouw)
E-mail: eric.poot@wur.nl

EU-1 GHC-3
Wageningen UR logo

In het IDC Energie wordt gewerkt aan oplossingen voor energiezuinige kassen voor de glastuinbouw. Wageningen UR Glastuinbouw test en demonstreert daarbij in nauwe samenwerking met de toeleverende industrie, telers en andere partijen, oplossingen voor een energiezuinige en –efficiënte glastuinbouw.

Het IDC Energie heeft inmiddels al met een reeks van innovatieve kasconcepten bijgedragen aan nieuwe innovaties voor energiezuinige glastuinbouw. Ontvochtiging met buitenluchtaanzuiging, hoog geïsoleerde kassen en elektriciteit producerende kasdekken zijn daarbij slechts drie van de voorbeelden. Door voortdurende vernieuwing en vervanging van de kassen, de inrichting én de aansturing, worden in samenwerking met ondernemers aangetoond dat een top opbrengst en kwaliteit gecombineerd kunnen worden met een minimale inzet van energie.

Doel

Het doel is om nieuwe kennis en technieken voor minimalisatie van energiegebruik en toepassing van duurzame energie een stap verder naar praktijktoepassing binnen de glastuinbouw te brengen. Een hoge energie-efficiëntie en verdere toepassing van duurzame energie is voor de glastuinbouwsector van levensbelang. Energie vormt nog steeds een substantieel (en vaak groeiend) deel van de bedrijfskosten. Energiebesparende maatregelen hebben echter meestal forse gevolgen voor het kasklimaat en daarmee op de gewasgroei en de productie. Het vinden van de optimale oplossing vereist daarom maatwerk voor de diverse gewassen. In 2014 wordt een baanbrekend concept getest voor tomaat met als doelstelling een top productie te bereiken met een energiegebruik van minder dan 8m3 gas per m2. Ook zal de integratie van windmolens in een kascomplex worden getest en gedemonstreerd en er wordt een demonstratieproject ontwikkeld voor  optimaal gebruik van zonlicht bij lichtgevoelige gewassen in combinatie met productie van elektriciteit.

Dit project wordt mede gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van het  ministerie van Economische Zaken (EZ) en LTO Glaskracht Nederland.